Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID KV JULIANA – VERSIE 1.0


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Korfbalvereniging Juliana (hierna: “KV Juliana” ) verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van KV Juliana, of om een andere reden persoonsgegevens aan KV Juliana verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:


Het Bestuur van KV Juliana, KVK: 40281486. Benaderbaar via: privacy@kvjuliana.nl. Contactpersoon vanuit het Bestuur: Erwin Berger (0651915509).


2. Welke gegevens verwerkt KV Juliana en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

            b) adresgegevens eventueel postadres

            c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

            d) pasfoto spelerskaart (digitaal)

2.2 KV Juliana verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KV Juliana.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betaling van het lidmaatschapsgeldaf te wikkelen.

d )je pasfoto wordt gebruikt in de digitale spelerskaart van Sportlink voor het controleren van het wedstrijdformulier

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 6 maanden na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KV Juliana en je te informeren over de ontwikkelingen van KV Juliana


3. Bewaartermijnen

KV Juliana verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal 6 maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KV Juliana passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KV Juliana gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van KV Juliana kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KV Juliana zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KV Juliana je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: privacy@kvjuliana.nl


6. E-mail berichtgeving (opt-out)

KV Juliana gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KV Juliana. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


7. Datalekken

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Ook is sprake van een datalek als niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat deze gegevens onrechtmatig kunnen/zullen worden verwerkt. Bij een datalek zijn persoonsgegevens van uw organisatie verloren gegaan of in verkeerde handen terecht gekomen.


Een datalek dient binnen KV Juliana gemeld te worden bij privacy@kvjuliana.nl.


8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


9. Kwetsbaarheid

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.


Oud Gastel, 2 juli 2018